Pingyao Train :
Pingyao Beijing Train
Pingyao Xi an Train
Pingyao Datong Train
Pingyao Chengdu
Pingyao Taiyuan Train
Pingyao Tour :
1 Day Tour
2 Days Tour
3-5 Days Tour
China & Pingyao Tour

    Attractions : Pingyao : Wang Family's Compound, Shuanglin Temple, the Ancient City Wal
    Taiyuan : Qiao Family's Compound en route. Visit Jinci Temple and Twin Pagoda Temple 
    Datong :Nine Dragon Screen, Huayan Temple in the city and Hanging Temple 
 

In Datong

In Taiyuan

Datong Yungang International Hotel

Grand Metropole Wanshi Hotel

Datong Hotel

Yuyuan Hotel

Hongqi Grand Hotel

Huayuan Hotel