Pingyao Train :
Pingyao Beijing Train
Pingyao Xi an Train
Pingyao Datong Train
Pingyao Chengdu
Pingyao Taiyuan Train
Pingyao Tour :
1 Day Tour
2 Days Tour
3-5 Days Tour
China & Pingyao Tour

    Attractions : Pingyao, the Susan Prison and Hukou Waterfall
 

In Linfen

In Pingyao

No 5 star hotel, so 4 star as below

Yunjincheng Folk Hotel

Tangrao hotel

Pinyao Hongshanyi hotel

Honglou hotel

Dejuyuan hotel